Prohlášení poslance a primátora Beitla na zasedání zastupitelstva města Liberce 25. ledna

26 / 01 / 2018

Vážení zastupitelé statutárního města Liberec, dámy a pánové,

dovolte, abych na úvod vysvětlil, proč před vás dnes předstupuji jako poslanec. Projednávaná tématika se totiž ve svém důsledku dotýká budoucnosti, možná i existence tramvajové linky č. 11, která je důležitou spojnicí našich měst a slouží nejenom pro jejich obyvatele ale i pro obyvatele mnoha přilehlých obcí. Mám tedy za to , že toto téma přesahuje můj mandát primátora města Jablonce nad Nisou.

 

Dnes budete projednávat delegaci Vašeho zástupce na valnou hromadu naší společnosti DPMLJ. Na pořadu tohoto zastupitelstva a následně tedy i valné hromady se objeví dvě závažná témata. Změna stanov vedoucí k významným personálním změnám ve společnosti a budoucnost společných vztahů ohledně tramvajové linky spojující naše města.

Protože rychlost a forma, jakou byly tyto materiály předloženy našemu zastupitelstvu, neumožnily tato závažná témata prodiskutovat předem, volím tuto cestu abych vám sdělil stanovisko zastupitelů našeho města. I když si velmi dobře uvědomuji, že k dobré tradici našeho obchodního vztahu patřilo pravidlo nezasahovat do vzájemných nominací do orgánů společnosti, dnes vám musím sdělit, že na základě usnesení našeho zastupitelstva, na připravované valné hromadě navrhované body podpořit nemohu.

Mám proto hned několik závažných důvodů. Pokud jde o navrhované změny ve složení představenstva a dozorčí rady, dovolím si stručnou rekapitulaci. Stávající představenstvo má devět členů, v tom jsou dva zástupci města Jablonce. V nově navrhovaném představenstvu mají být členové tři, bez jablonecké účasti. Stávající dozorčí rada má šest členů, v tomto počtu má Jablonec dva zástupce. Plánovaný počet je devět členů, z toho za Jablonec dva. V tomto složení orgánů společnosti tedy nemá naše město žádný vliv na řízení společnosti a naprosto mizivý v kontrolním orgánu. Změna, která pro nás opravdu není přijatelná.

Dále ani nemohu souhlasit s argumentací a formou, proč a jak má být tato změna provedena. Nechci zabíhat do detailů, ale společný podnik jsme zakládali v roce 2008, první stanovy jsme tvořili ve shodě mezi akcionáři a já dnes nevidím fakt, který by se od té doby změnil a vedl k tak výraznému zásahu do řídící a kontrolní struktury společnosti. Samozřejmě vím, že dopravní podnik má své problémy. Problémy, které mají kořeny v minulosti, problémy aktuální provozní, problémy či výzvy týkající se budoucnosti. Mám však zato, že při řešení těchto problémů bychom neměli zasahovat do základních kamenů našeho vztahu. Připomínám, že na jeho počátku v roce 2008 byl společný zájem o rozvoj tramvajové linky a vklad pozemků pod tramvajovou tratí na katastru Jablonce. Proto mě mrzí, že se v argumentaci pro snížení vlivu našeho města  objeví, že si Jablonec v roce 2019 založí vlastní dopravní podnik pro autobusovou dopravu a přestane v tomto směru s DPMLJ spolupracovat. Tady je potřeba uvést, že tato společnost bude založena právě na základě informace z jednání představenstva DPMLJ. Toto představenstvo má na stole materiál, který sděluje, že s ohledem na nutnost subdodávek pro své služby, nebude schopen po roce skončení uzavřené smlouvy, ted po roce 2019, zajistit stávající dopravní služby pro Jablonec a okolní obce. Na základě této informace bylo město Jablonec postaveno před hotovou věc a muselo okamžitě začít nastalý problem řešit. Podotýkám, že v nijak komfortním časovém scénáři.

Dalším kontroverzním bodem jednání valné hromady jsou pokyny představenstvu týkající se budoucnosti společné tramvajové linky číslo 11, kterou jsem již několikrát zmiňoval.

Tato trať mezi našimi městy byly uvedena do provozu v roce 1954, za dobu své existence odvezla miliony občanů obou měst a stala se nepostradatelnou dopravní spojnicí. Dnes převáží denně více jak 10.000 občanů.

V dokumentu o založení společného dopravní podniku v roce 2008  jsou v důvodové zprávě uvedena tato slova:

„S ohledem na integraci a plánovanou modernizaci dopravní prostředků a dopravních tras veřejné dopravy, považujeme vytvoření společného dopravního podniku za strategický záměr především směrem k budoucnosti tramvajové linky č. 11, která nese hlavní tíhu veřejné dopravy mezi Libercem a Jabloncem. 

S ohledem na aktuální vývoj projektu Regiotram je zřejmé, že tramvajová linka č. 11 bude realitou i budoucích let a bude tvořit páteř veřejné hromadné dopravy  mezi Jabloncem a Libercem.  Tramvajová trať je nyní vystavěna na rozchod 1000mm. Již dnes prochází dílčími úpravami, které v budoucnu umožní trať přerozchodovat na dnes běžných 1435mm.“

Dále si dovolím zopakovat několik hlavních argumentů pro založení společnosti z téhož dokumentu z roku 2008:

a) sjednocení vlastnictví,

b) snazší přípravu rekonstrukcí tratě

b) snazší využití odborného aparátu DPML pro rozvojové záměry tramvajové dopravy

c) strategické partnerství s Libercem pro další společný rozvoj meziměstské veřejné hromadné dopravy,

d) společný postup ve vztahu vůči Libereckému kraji.

e) transparentnost kalkulací dopravních služeb tramvajové trati.

Mohu vás ujistit, že město Jablonec si za těmito slovy a argumenty stojí i dnes, stále pokládá společný dopravní podnik za jedinou možnost, jak zajistit efektivní provozování této trati a je připraven formou vložení kapitálu nést i přiměřené náklady a rizika investičních akcí probíhajících na jeho území. O tom informoval můj ekonomický námětek ing. Vele libereckého náměstka Kyselu na společném jednání. Proto je pro mne i pro naše zastupitele velmi překvapivé a nepřijatelné, pokud v materiálu nalézám znepokojivé požadavky ohrožující společné projekty v hodnotě mnoha milonů korun týkající se modernizace a rozvoje tramvajové tratě, které jsou již nejméně pět let připravovány ve společném projektu IPRÚ obou měst, pod patronací města Liberce. 

Vážení zastupitelé, dámy a pánové,

na závěr bych chtěl deklarovat připravenost města Jablonce nad Nisou, podílet se na řešení všech zmíněných problémů a výzev jak po politické, tak odborné stránce. Věřím, že se nám tyto záležitosti podaří vyřešit ku prospěchu jak společné tramvajové linky, tak našeho dopravního podniku a především ku prospěchu a spokojenosti všech občanů naší aglomerace.

Děkuji za pozornost.

Petr Beitl

Projednávaný materiál - Zastupitelstvo statutárního města Liberec 25. 1. 2018 - bod jednání Valná hromada DPMLJ, a.s. 

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy