JTR: fakta a mýty

28 / 06 / 2013

Východiska

Bylo by zbytečné opakovat, že Centrální zásobování teplem (CZT) bylo na počátku našeho volebního období smutným dědictvím a ten stav je opravdu tristní. Máme nejvyšší cenu tepla v ČR a stávající soustava je ve velmi špatném až havarijním technickém stavu. Na cestě mezi výtopnou a konečným spotřebitelem dochází až k 40 % ztrát, což je způsobeno především špatným stavem rozvodů a podzemních kanálů. Celá soustava trpí tím, že za celé období nedošlo k modernizaci, takže vytápíme chodníky za peníze spotřebitelů, což samozřejmě vede ke ztrátě důvěry a oprávněnému hněvu odběratelů.

Zdůrazňuji, že nechci pátrat v minulosti po příčinách a nechci ani hledat viníky a ani sahat nikomu do svědomí. Dnes je však realita daná a od převzetí odpovědnosti za vedení města hledáme takové řešení, které současný reálný nepříznivý stav vyřeší.

Rozumím i tomu, že tehdejší zastupitelé se snažili rozhodnout ve prospěch města a hledali nejvhodnější řešení. Faktem je, že JTR, a.s. (Jablonecká teplárenská a realitní) má dva vlastníky – akcionáře. 2/3 akcií vlastní německá společnost MVV a zhruba 1/3 město. Ze strany většinového vlastníka byl předložen materiál na rozvoj a revitalizaci systému vytápění, ovšem obsahoval podmínky, které jsme nemohli přijmout. Například bychom se museli vzdát vlivu na schvalování ceny tepla i rozvoje společnosti. Byli bychom menšinovým akcionářem, který by v podstatě neměl vliv na chod společnosti. Přitom s technickým řešením jsme neměli zásadní problém. Větší problém byl, že na konci bylo avizované snížení ceny tepla o šedesát korun. To by nás opravdu z pozice tvůrce nejdražšího tepla v Čechách nedostalo.

Současnost

Když to shrnu, měli jsme na výběr z několika špatných možností. Mohli jsme například souhlasit s nastíněnou rekonstrukcí a přistoupit na popsané podmínky, které jsou pro občany nevýhodné.

Druhou variantou je prodej městského podílu. To by byla asi nejjednodušší cesta a rázem bychom se zbavili zodpovědnosti. Navíc bychom získali 100 miliónů korun a posílili rozpočet města. Ovšem také bychom ztratili jakýkoli vliv na rozvoj soustavy. Například bychom vystavili občany reálnému riziku soudních sporů ze strany JTR, dalšímu navyšováni ceny a zablokování rozvoje města. Veškerá rizika by byla přenesena na konečné uživatele, kteří by neměli jinou alternativu. Svou roli totiž hraje i fakt, že dalšímu odpojování brání nedostatek plynu v nízkotlaké rozvodné síti ve městě, takže koncoví odběratelé nemají ekonomickou náhradní variantu vytápění.

Třetí a poslední variantou je odkoupení toho, co ze společnosti zbylo a soustavu revitalizovat dle vlastního projektu. Nejpracnější varianta. Navzdory rizikům jsme nakonec museli uznat, že jedině tato možnost je vůči občanům nejodpovědnější a nejrozumnější.

Jablko sváru

Odkoupení většinového podílu má svá rizika a nechci je zastírat. Čeká nás financování revitalizace, tedy rekonstrukce celého sytému CZT ve výši 450 milionů korun. Městský rozpočet je zatížen splácením dluhů z minulých volebních období a neunese další úvěry. Bohužel všechny předchozí příjmy z prodeje akciového podílu a dividend byly rozpuštěny v rozpočtech města minulých let. Jednalo se přibližně o 350 milionů, které by se nám nyní velmi hodily, zejména když navíc budeme zodpovídat za likvidaci stávajícího systému a to také nebude levné.

Naši oponenti nám kromě rizik vyčítají i dohodnutou cenu. Já považuji za úspěch, že jsme s MVV vyjednali rozumné podmínky v platbě. Za prvé použijeme k částečné úhradě nerozdělený zisk, který za tři roky činí 25 milionů. Dále dojde k takzvané dekapitalizaci společnosti, což znamená snížení základního jmění. Jedná se o 300 milionů, ze kterých je možné uvolnit polovinu, tedy 150 milionů. Za třetí: z rezerv města doplatíme 60 milionů. To je částka, kterou aktuálně za společnost musíme vydat.

Tedy nikoli 203 milionů, ale 60 milionů. Rozdíl mezi těmito částkami jsou finance, kterými dnes společnost disponuje.

 Proti tomu stojí riziko již dnes vedeného sporu u arbitrážního soudu o 85 milionů a reálná hrozba dalšího sporu řádově o podobnou částku. V katastrofickém scénáři by město mohlo zaplatit tyto sumy a se systémem CZT by se nic nestalo. Je potřeba vysvětlit, že v arbitráži totiž rozhodují tři arbitři, prostým hlasováním, město nominuje pouze jednoho a proti jejich verdiktu není odvolání. Jednou z hlavních podmínek vyjednávání proto bylo, aby všechny žaloby proti městu byly staženy.

Dalším argumentem pro odkup je, že město jako jeden z největších odběratelů dosáhne při plánovaných parametrech revitalizace úspory 10 milionů ze současných 40 milionů korun ročně. Dále nám vlastnictví JTR umožňuje samostatné rozhodování o využití zisku z teplárenství ve prospěch systému CZT a jeho odběratelů.

 

Výzvy před námi

Chceme snížit a stabilizovat ceny tepla pro konečné uživatele a ukončit všechny právní spory jak ve společnosti tak s odběrateli.

Projekt revitalizace počítá s výstavbou 25 blokových kotelen a každá z nich bude vytápět plánovaný topný okruh. To umožní řešit každý okruh samostatně jak z hlediska technického, tak i následně finančního a provozního. Není tedy vyloučeno, že v některých případech nalezneme partnera, který bude na provozu i výstavbě spolupracovat. Mohu však slíbit, že budeme postupovat velmi uvážlivě.

Jako vlastník může Město využít kombinovaného financování revitalizace a můžeme žádat o evropské dotace nebo dotace z ministerstev. Z hlediska hospodaření máme dobré zkušenosti s organizacemi, které jsou vlastněny městem, ale mají vlastní právní subjektivitu, například Sport, s.r.o. Proto i teplárenská společnost bude mít právní subjektivitu, která ji umožní získat úvěr nezatěžující městský rozpočet a použít zdroje privátních firem, případně financování přímo odběrateli, tedy jednotlivými bytovými družstvy, či sdruženími vlastníků. Otevírá se tak možnost na hledání nových partnerů podílejících na rozvoji sítě CZT.

Vlastnictví nám také umožní prodej či pronájem nepotřebného majetku společnosti, tedy budov a pozemků. To může být samozřejmě dalším zdrojem financování. V neposlední řadě bude také možné odstranit nadzemní rozvody tepla, které dnes hyzdí celé město.

Šance na obzoru

Vážení spoluobčané, odkoupení podílu v JTR je největší finanční operací v tomto volebním období a z hlediska investic i jednou z nejvýznamnějších vůbec. V předchozích řádcích jsem se vám snažil férově ukázat problematiku ze všech úhlů a podělit se i o obavy, které celou operaci provází. Na základě všech faktů jsem si jist, že ze všech špatných řešení je toto tím nejlepším. Věřím, že překonáme počáteční obtíže, přeneseme se přes zdlouhavé období stavebních povolení a shánění prostředků na realizaci. Věřím v návrat důvěry odběratelů a jsem přesvědčen, že optimální cena tepla přesvědčí odběratele o výhodách CZT.

Moje víra nevychází z emocí a pocitů, ale z velmi podrobné analýzy všech možností, hrozeb, silných a slabých stránek jednotlivých variant i finančních možností. Vytvořili jsme komisi napříč politickým spektrem našeho zastupitelstva, prostřednictvím které se zastupitelé seznámili s podrobnostmi a různými možnostmi řešení. V rámci zvažování jsme vycházeli z odborných posudků a rad provozovatelů, takže výsledné rozhodnutí i plán revitalizace celé soustavy je dobře rozmyšlený krok, vycházející z intenzivní tříleté práce a zkušeností.

Revitalizace CZT může být i šancí pro jablonecké firmy a podnikatele. Předpokládaná investice v celkové výši 450 milionů, může vytvořit jak nová pracovní místa, tak finální úspory všem, kteří jsou k soustavě připojeni

Závěrem

Kritici odkupu, populisticky žádají referendum, zpochybňují výši ceny a odmítají investice s poukazem na fakt, že CZT využívá jen polovina Jablonečanů. Já bych se všech kritiků s podobným názorem chtěl zeptat, jakou jinou variantu navrhují a jak reálně zajistí vytápění všech připojených objektů? Ruku na srdce, opravdu si myslíte, že je možné uspořádat referendum o něčem, co se týká pouze části občanů, kteří jsou připojeni k CZT? To byl opravdu laciný pokus o argument. Vždyť ti, kteří nechodí na kulturní představení, by mohli stejně oponovat proti rozsáhlé rekonstrukci divadla nebo výstavbě Eurocentra a klubu Na Rampě. Nesportovci budou kritizovat investice do fotbalového stadiónu na Střelnici či v Břízkách a ve Mšeně. Sportovní halu a Zimní stadion také nevyužívají všichni, zrovna tak Plavecký bazén. Nelze vynechat žádnou oblast naplňování potřeb obyvatel Jablonce a musíme se starat o všechen majetek města jako celek. Stejně tak je v obecném zájmu odpovědně spravovat veškerá veřejná městská zařízení a vytvářet co nejlepší podmínky pro život občanů ve městě. Kvalitní a cenově dostupné CZT je jednou ze základních podmínek pro život v zástavbě městských objektů ovlivňující životní standard obyvatel.

Přeji vám pěkné prázdniny, hodně sluníčka a těším se na diskuzi v rámci našich společných tradičních setkávání.

Ing. Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy