Jablonec nepodváděl!

10 / 04 / 2012

Začátkem dubna vysílala Česká televize reportáž Lucie Pokorné o tzv. západní tangentě, která významně poškozuje dobré jméno našeho města. Její název zněl – Jablonec nad Nisou podváděl.

Hlavním mottem reportáže byla údajná snaha města falšovat údaje o počtu vozidel projíždějících křižovatkou »U zeleného stromu« ve prospěch realizace tzv. západní tangenty. Musím se ostře ohradit proti velmi nevhodnému a nešťastnému způsobu prezentace, který zvolili někteří jablonečtí zastupitelé, a řadě zavádějících informací a nepodložených tvrzení, které reportáž obsahovala.

Opět musím konstatovat: Uznávám právo občanů vyjadřovat se k projektům, které se jich dotknou. Co ale neuznávám je účelovost argumentace, překrucování pravdy nebo přímé lhaní. Snaha o udržení nikoli životního prostředí, ale životního komfortu na úkor ostatních občanů, nenaplněné ambice jednotlivců a motivace politického zviditelňování před podzimními volbami se táhnou jako červená nit celou touto kauzou.

Město Jablonec nežádalo ministerstvo dopravy o stavbu silnice I. třídy. Město má, jako územně správní celek vůči nadřazenému územně správnímu orgánu – Libereckému kraji v souladu se státní koncepcí rozvoje silnic a dálnic, povinnost vytvořit územní rezervu pro vybudování silnice I. třídy. Laicky to znamená, že našim úkolem je vymezit koridor pro stavbu dvěma čárami do mapy v území, které schválí městské zastupitelstvo.

To otvírá prostor k diskuzi nad návrhem územního plánu, kudy plánovanou silnici vést. Možnosti jsou v podstatě dvě. Buď budeme respektovat dosud navrženou trasu zastavěnou oblastí, kde žijí tisíce lidí, kde budou muset komunikaci ustoupit domy a byty, a která nebude odpovídat parametrům silnice I. třídy, nebo v souladu se stanoviskem budoucího investora, zvolíme trasu jinou, v okrajové části města, kde zasáhne do strmého zalesněného svahu. Dále je potřeba konstatovat, že námi navrhovaná trasa komunikace je koncipována tak, aby do sportovního a rekreačního areálu Srnčí důl nezasáhla. Má se ho pouze dotýkat a umožnit volný průchod mezi obydlenou částí a areálem.

Co se týká ceny za komunikaci, kterou redaktorka Pokorná ve své reportáži uvádí, není mi známo, že by byly náklady na stavbu plánované silnice dosud vyčísleny. K tomuto bodu mohu jen dodat, že náklady na stavbu silnice by neneslo město Jablonec nad Nisou, ale Česká republika.

O zkreslených údajích nelze v kontextu s počtem projíždějících aut hovořit. Údaje o dopravním zatížení vycházejí z podkladů zpracovaných v říjnu 2008 odborníky společnosti CITYPLAN spol. s r. o., která poskytuje poradenské a konzultační služby mimo jiné v oblasti infrastruktury, územního plánování a dopravního inženýrství. Dopravní model Jablonce nad Nisou tato společnost vyhotovila na objednávku tehdejšího místostarosty Otakara Kypty, do jehož resortu doprava v Jablonci nad Nisou v minulém volebním období spadala. Pikantní je, že Ing. Kypta je v ČSSD stranickým kolegou Jindry Berounského, který tato čísla otevřeně kritizuje a označuje za zfalšovaná. Pro méně informované čtenáře dodávám, že současné vedení města je ve funkcích od podzimu 2010.

Vyjádření ekologů a posudek z hlediska dopadu stavby na životní prostředí jsou nezbytnou součástí podkladů územního plánu. Město Jablonec nad Nisou disponuje jednak koordinovaným stanoviskem odborných složek Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK), stejně jako stanoviskem k vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí zpracovaným odborem životního prostředí a zemědělství KÚLK a své stanovisko ke koncepci územního plánu Jablonec nad Nisou a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj vydalo i oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu. Všechna tato stanoviska respektují variantu mimo městskou zástavbu.

V reportáži se také hovoří o petici, kterou podepsaly tisíce lidí. K tomu bodu mohu pouze dodat, že na magistrát města byla do dnešního dne, přes několik oficiálních výzev a urgencí, doručena pouze petice s 256 podpisy občanů, kteří nesouhlasí s navrženou trasou západní tangenty. Vedle toho evidujeme také petice s podpisy 94 občanů převážně z lokality Žižkův vrch, kteří navrhované řešení komunikace podporují.

Na závěr mohu jen doplnit, že další část informační kampaně o západní tangentě zahájíme v okamžiku, až budou zpracovány základní studie a podklady k této stavbě. Toto však není úkolem města Jablonce, ale investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic jako prostředník ministerstva dopravy. Na rozdíl od našich oponentů totiž pracujeme pouze s reálnými čísly a údaji.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy