Chceme koupit teplárnu a vyřešit problém Jablonečanů

Chceme koupit teplárnu a vyřešit problém Jablonečanů

28 / 09 / 2012

Teplárenství v Jablonci poslední roky ožehavé téma. A o vyřešení dané situace se snaží současné vedení města od svého vstupu na radnici, tedy od roku 2010. Město Jablonec nad Nisou je menšinovým vlastníkem akciové společnosti Jablonecká teplárenská a realitní (JTR). Druhým, většinovým akcionářem je společnost MVV Energie CZ, a. s., která spoluvlastní teplárny i v jiných městech (např. Liberec, Česká Lípa, Litoměřice aj.).

Společnost JTR teplo nejen vyrábí, ale i distribuuje prostřednictvím rozvodné sítě centrálního zásobování teplem (CZT). Soustava CZT je zastaralá a předimenzovaná z doby, kdy se jejím prostřednictvím dodávala průmyslová pára pro technologické potřeby průmyslu. V současné době pára průmyslové objekty z velké části pouze vytápí. Na soustavu CZT je napojeno zhruba 10 tisíc jabloneckých domácností, převážně v panelových domech. Rozvodný systém měří 15 km a tepelná ztráta od výrobce ke spotřebiteli činí 37,5%, což je z pohledu koncového spotřebitele obrovské číslo, neboť právě tyto ztráty tvoří část koncové ceny. I proto Jablonečané připojení k soustavě CZT platí za teplo nejvíce peněz v celé republice.

Pane primátore, jak město, jako menšinový vlastník teplárny – společnosti JTR, bude tuto dlouhodobě neuspokojivou situaci řešit?

Akciová společnost provozující teplárnu má dva členy - většinového vlastníka MVV a menšinového město Jablonec, jako menšinový vlastník nejsme schopni prosadit své technické řešení, akcionářská smlouva nám pouze dává možnost blokovat cenu tepla, čehož jsme od roku 2010 opět využívali.

Jádrem celého problému je to, že se oba akcionáři nemohou shodnout na tom jak situaci s rozpadající se soustavou CZT a rostoucí cenou tepla řešit. Město je v tomto případě ve schizofrenní situaci, kdy na jedné straně musí hájit zájmy občanů a držet konkurence schopné ceny, tzn. blokovat navyšování ceny a současně by se mělo chovat racionálně jako partner v akciovce, tzn. hájit zájmy společnosti. Blokování ceny bez shody na budoucnosti soustavy není řešením a hrozí dříve nebo později právním sporem o poškozování akcionáře.

Společnost MVV navrhla řešení v podobě revitalizace celého systému, ale s podmínkou, která je pro město nepřijatelná – že město ztratí poslední část vlivu ve společnosti, tzn. možnost blokovat růst ceny tepla a vyplácení zisku. Z tohoto důvodu jsme se neshodli.

Z této situace v podstatě vyplývají pro město tři východiska – za prvé - pouze kontrolovat, zda cena tepla bude růst podle platných norem a zákonů a čekat na technický kolaps soustavy - to je varianta nějak to dopadne. Za druhé akcie prodat, ze společnosti vystoupit a zbavit se odpovědnosti akcionáře. Kromě vzdání odpovědnosti to ovšem znamená vzdát se i všech možností do procesu, který může být velmi dramatický, zasáhnout. Nebo se k tomu postavit čelem a začít dlouhotrvající strategický problém řešit.  Zvolili jsme třetí variantu.

Jaký je tedy váš návrh řešení?

Odkoupit akciový podíl od druhého akcionáře a tím získat skutečnou pravomoc situaci v teplárenství řešit. Tím se plně přihlásit k zodpovědnosti  vůči občanům Jablonce, kteří jsou na teplárnu připojeni.

A co jste v této problematice do dnešního dne udělali?

Již v prosinci loňského roku, kdy začalo být jasné, že se s MVV nedohodneme, jsme deklarovali, že se budeme snažit postupovat v zájmu občanů a začali jsme podnikat kroky k tomu, abychom zastavili kolotoč navyšování ceny za teplo v Jablonci. Jednoznačným cílem je obnovit důvěru obyvatel města v centrální zásobování teplem. Snažíme se ve spolupráci s odborníky najít takové řešení, které umožní občanům města nejen využívat teplo za rozumnou cenu, ale také stát se rovnocennými partnery systému centrálního zásobování teplem.

Nechali jsme si zpracovat odborný posudek, zda má vůbec systém vytápění budoucnost a jestli je možné ho zrevitalizovat tak, aby bylo možné dosáhnout výrazného snížení ceny. V návaznosti na to byly zpracovány znalecké posudky ocenění jednotlivých podílů a byla zpracována strategie dalšího vývoje společnosti. Byl zahájen proces ověřování ekonomického stavu společnosti JTR - tzv. Due Diligence a po mimořádném zastupitelstvu 11. září 2012, kde zastupitelé záměr odkupu akcií potvrdili, byly zahájeny práce na smlouvě o převodu akcií.

Kdy k tomu dojde a jak rychle se začne situace s teplem v Jablonci měnit?

K vlastnímu odkupu akcií a tím převzetí celé společnosti by mělo dojít letos do 30. listopadu. V současné době pracujeme jednak na technice převodu akcií a převzetí vedení společnosti a současně na řízeném rozpadu celé soustavy centrálního zásobování teplem. Cílem je vybudování blokových kotelen po městě a postupné přetváření celé sítě, abychom dosáhli konkurenceschopné ceny pro všechny – tento proces odborníci odhadli na 2-3 roky a je závislý především na posílení rozvodu plynu.

Nebylo by jednodušší  a levnější nechat prostě soustavu samovolně rozpadnout?

Narážíte na to, že se jednotliví odběratelé od CZT houfně odpojují. Nicméně stále jsou takoví, kteří se od soustavy odpojit nechtějí nebo nemohou prostě proto, že na to nedosáhnou ekonomicky nebo proto, že nebudou moci využít kapacitu plynu, která začíná být v současné rozvodné síti města nedostatečná. Tato situace je diskriminační a hlavním úkolem města je postarat se o občany. Této zodpovědnosti se jako primátor nemíním zříci. Navíc je naší povinností brát ohled na životní prostředí ve městě, které by se zvýšením počtu lokálních výtopen rozhodně nezlepšilo.

Kolik město za možnost vyřešit dlouhodobě špatnou situaci s teplem v Jablonci vyřešit zaplatí?

Celou problematiku je třeba chápat tak, že si kupujeme možnost rozhodovat, kterou jsme dosud, jako menšinový akcionář, neměli. Dále si kupujeme těch 15 km rozvodů tepla po celém městě, se kterými musíme dále pracovat. Prostě si kupujeme si šanci na vyřešení dlouhodobě špatné situace s teplem v Jablonci.  První fáze, kterou je nákup většinového podílu a tím převzetí řízení celého procesu má rozpočtový nárok řádově 75 mil korun. Zbytek kupní ceny v předpokládané výši 155 milionů bude uhrazen z aktiv společnosti JTR, a.s.

Máme na to?

Ano, máme. Celková zadluženost města v roce 2010, kdy jsme do vedení města vstupovali, činila 450 milionů korun. Za poslední dva roky se nám podařilo snížit zadlužení o 100 milionů korun.

Jednoduše řečeno, kdybychom nespláceli úvěry z dob minulých, byli bychom schopni tuto transakci uhradit z rozpočtu města. Z tohoto důvodu se nebojím zatížit město dalším úvěrem. Domnívám se totiž, že jsme jako město schopni dostát svým závazkům a řadě občanů vyřešit dlouhotrvající a palčivý problém.

Celkové zadlužení města se tak během tohoto volebního období sníží o 120 milionů místo plánovaných 200 milionů korun.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Glosy